Lunsjforedrag - Frode Bygdnes - 19.11.2008 kl 1200 | Gatekirka
 

Gatekirka
 


Gatekirka
Erlings gt 1
Harstad

Lunsjforedrag - Frode Bygdnes - 19.11.2008 kl 1200

 MAKT OG AVMAKT
Frode Bygdnes

Jeg er vel spurt fordi jeg i all min tid har opponert mot makta.
Tidvis uredd, men noen ganger også krangelaktig opponert mot foreldre, mot skolen, mot forsvaret, mot staten.
Som revolusjonær, er jeg i opposisjon til makta for jeg vil et annet samfunn. Jeg vil et samfunn som har et annet menneskesyn
enn hva vi har i dag. Jeg vil ha ett sosialistisk samfunn i stedet for det kapitalistiske vi har nå.

Jeg har mange erfaringer  som f. eks: NAV, Fylkeskommunen, skolen, med autoriteter.  Jeg velger likevel å gå langt tilbake i tid, for det har med
menneskerettighetene å gjøre. For å sikre mennesker mot maktmissbruk, kom verdenserklæringa om menneskerettighetene, - 30 artikler som tar opp ulike punkt. Etisk prinsipp – rettigheter uansett rase, kjønn, religion eller mening. Også grunnloven skulle verge enkeltindividet: som rett til arbeid, retten til å ha et arbeid, og en lønn å kunne forsørge seg selv og sine.

Likevel var det i Harstad en ble klar over at vi i dette landet også hadde yrkesforbud. F. eks: Jeg var ramma av yrkesforbud.
- Ledig AF til slipen som sjauer – gode karakterer
- ESN –maskinverkstedet - jobb sommeren 1976
- Lovet fast jobb oppsagt 18.08.1976

Avisene var fulle med annonser etter fagarbeidere
Det var oppslag ”Svak rekruttering skaper forgubbing” (HT 13.okt 1977)
Verkstedindustrien hentet arbeidskraft fra Finland
Jeg sendte inn søknad på aktuelle annonser. På et år søkte jeg et utall jobber. Fikk jobb på NMV. (Høsten 1976 til 1978)
Søkte 5  ganger til ESN og 4 ganger til KMV i løpet av høsten 1976 til høsten 1977. Alle avslag og når jeg slutta å få svar var det bare å gå til åpen kamp.

Des 1977 dannet vi Aksjon mot Svartelisting og Yrkesforbud.
Hugo Nielsen uttalte: Jeg forbeholder meg retten til ikke å ansette revolusjonære - 29.12.1977. Det ble da en åpen kamp. Svartelisting og yrkesforbud var erkjent. Det ble rikssak med LO-advokat KN Dahl.
AEV, SH og jeg fikk jobb samtidig i samme uka i august 1978.
Det ble altså seier.  Organisering er motmakt.

Men hva er makt? Makta rår sa kjerringa da hun heiv ut katta, eller Jens Stoltenberg når han overkjører SV og SP angående tjenestedirektivet EU.

Men å bruke makt for å holde på makt, har sin svakhet. Det dreier seg bare om å finne den svakheten.

Den største svakheten ved makt, er at makt korrumperer. De som har makt har og en tendens til å gi seg selv rett. Da går makt foran rett. Det er akilleshælen for makta. Det er den svakheten en kan utnytte når en mobiliserer folk, for folk lar seg mobilisere på rettferdighet.

Jeg aner i ”Fader vår”-et  at en er klar over begrensningen med makt fordi det  avsluttes med makten og æren. For om makt korrumperer, så er det først og fremst æren som forsvinner.

At makthaverne søker mer makt, samler makt på få hender, er et samfunnsproblem. De franske filosofene ville løse det problemet med at makt skulle møtes motmakt. Maktfordelingsprinsippet.
De tredelte makta i UTØVENDE – DØMMENDE – LOVGIVENDE,
Dvs: Politi, domstol og politikere. Denne maktfordelinga skal gi en maktballanse slik som vårt demokrati. Maktfordelingen sin hensikt er å sette sperrer mot maktmissbruk og derfor har vi og fått delingen mellom regjering og Storting. Noen snakker og om den 4 statsmakt, det er altså pressen. Men pressen er maktesløs om den ikke beveger publikum

Utviklinga er ikke positiv. I samfunnsdebatten ser vi at vi er i ferd med å demontere demokratiet. Mer og mer avgjøres saker i de lukkede rom, tatt bort fra folkevalgt styring. Se bare på drift av kraftverkene, skolene og sykehusene. Her er det budsjetter og pengene som styrer. Avstanden oppover øker. Høringsrunder og personfokusering er bare spill for publikum. Dette er bare kvasidemokrati. Den parlamentariske modellen i fylkestinget er et annet eksempel. Her har fylkesrådet tatt all makt i motsetning til formannskapsmodellen hvor en hadde forhåndstall og mer verksted mellom meningene.

Forskjellen mellom fattige og rike bare stiger,  også her i landet.
Kløfta mellom fattige og rike øker. Urettferdigheten øker, fattigdommen øker. Den finanskrisa som kommer av spekulasjon, rammer nå vanlige folk. Det er vanlige folk som må betale børsens gambling.
Det er kommunens innbyggere i Narvik og Mo som nå må betale Terra-skandalen.

I oppgangstid har kapitaleierne rom til å berike seg sjøl, mens  i nedgangstider overlater dem krisa til de fattigste. Rikdommene akkumulerer oppover.

Hva skjer nå? Det bor nå  6 mrd mennesker på jorden?
Enda kan en bruke Nordahl Grieg sine ord: "Rik er denne jord, finnes her nød så finnes det svik". En årlig vekst på 0,5 mrd. mennesker
Akilleshælen er da ikke bensin og diesel, selv om det er olje som har forårsaka flest kriger. Det vil være mat og ferskvann.
Et senario: isen i Arktis og på Grønnland smelter. Verre er det at isen i Himalaya smelter. Allerede er det elver i Kina som ikke når havet pga vannbehovet. Bruk av mat til drivstoff, bruk av mat til emballasje m.m. øker prisen på mat. En matvarekrise – katastrofe for de fattigste, en dyrtidssak for oss


 
2006 var det like mange mennesker som bodde i by som på landet.
I dag bor det flere folk i byene enn på landet. Tankevekkende?
Det er færre til å produsere mat til flere folk. Nød og fattigdom blir mer synbart. Det får folk til å gå sammen. Protester og opprør vil vokse.
Dette problemet kan få en hver til å bli matt, nærmere avmakt kan en knapt komme?

Men hva kan gjøres? Makta vil være desperat og bruke makta. Diktatur og undertrykking vil øke, med mindre folkemakta også styrker seg som motmakt.

Kunnskap gir makt, det gir og motmakt. Språk er makt, W.Guthrie:
"Noen robber deg med seksløperen, andre gjør det med penna"
Det ble også  sagt i en festtale til Gutenberg – trykkekunstens far:
”Ringe er makten i det bly som ble til kuler sammenlignet med det bly som ble til skrift”

Makt kan møtes med list, med motmakt, med mobilisering, bredde og engasjement. Håpløst? Ja like håpløst som at vann former stein.

Liker ungenes spill: Stein – saks – papir - stein
Alt har sin svakhet like sikkert som alt har sin styrke.
Folks styrke er organisering og samhold, folks svakhet er splitt og hersk.

For å sloss mot makta, må en regne med angrep. Ikke sitt i glasshus om du skal kaste stein.Ikke lev på lån, ta høyde for arbeidsledighet
En kan si at jeg har planlagt livet mitt ut fra en asymetrisk kamp mot kapitalen.

I åpent lende, er det gjerne sjakkreglene som gjelder, angrep er beste forsvar. Men den vanlige mann er den svake part. Jeg må tåle personangrep (ripe i lakken – er heller status for meg)

Men det viktigste er svøm som fisken i vannet.Union- fagbevegelse. Alle for en – en for alle. Samhold med kamerater, arbeidskamerater.
Dårlig miljø på arbeid er destruktiv og må løses
Vær raus eller finn nytt arbeid- unngå malende ødeleggende

Partiet og fabrikken – dikt BB. Min styrke henter jeg fra arbeidskamerater,
Hører og ser dem, gir dem tilbakemeldinger, bruker deres synspunkter
Respekterer dem – og får respekt tilbake.
De siste månedene på MMV – motsatt – hvem var neste som måtte gå?
Smisker noen oppover, brudd på kollektivets uskrevne lover.

Mitt menneskesyn:  Alle er vi verdt noe. Alle er vi forskjelllig. Det er den forskjellen som gjør at hver og en av oss er en unik ressurs for fellesskapet.

Boka om Svenn Foyn – måtelig på folkeskolen. Revolusjonerte hvalfangsten. Hvem kunne vite det da han gikk på skolen?

Idrettslag tenker mye slik. 6-åringene på et fotball-lag. Det kan være en Solskjær, men hvem kan ingen vite. Hvem som vil blomstre er umulig å forutsi. En må trene alle som vil og så får en se hvem som utvikler seg.
Men også en ener som Solskjær må ha et lag, en kontekst som stemmer.
En må gjøre hverandre god.

Den viktigste ressursen til et land, er menneskelig skaperkraft.
Jo mer forskjellig vi er, jo mer utfyller vi hver andre.
Derfor mener jeg og at innvandring beriker oss. Fordommer fordummer

Motsetninger driver verden fremover. Da må ikke motsetningene knebles.

Yrkesforbud og svartelisting er mer enn en demokrati-sak
Folk knebles, og folk blir fratatt trua på seg selv. Det hindrer fremgang.

Jeg hater en sang som får deg til å føle at du ikke er noe, at du enten er for tykk, eller for tynn. For høg eller for lav, for ditt eller datt.
Guthrie sa videre: Jeg vil synge sanger som sier at du er noe, at du betyr noe, at du er viktig.

Jeg hater og sanger som får deg til å føle at du er for dum, for ingen er dum, vi er bare klok på forskjellig måte.

Å ha tru på seg selv, er det viktigste. Og alle har grunn til det for alle er unik og alle er likeverdige.

Hvordan får en styrka selvtilliten? At en blir anerkjent og sett av omgivelsene. Smil til verden og den smiler til deg
Bry deg om andre, hør på andre Da beriker vi oss sjøl. Lag ting, forme ting. Produksjonsarbeidere som jernarbeidere, er stolte arbeidere. Det gir styrke. Fag –fagarbeid gir bevissthet om verdighet og stolthet.
For meg har tilhørighet, stolthet i yrke og kameratskap på jobb betydd enorm. Faktisk mer enn samhold i parti.

Vi mennesker har en fantastisk styrke når vi kan stå sammen,
gjøre hverandre god og se hverandre.
Her ligger vår motmakt mot makta.,

Her ligger og vår garanti for demokratiet, at vi våger å bruke ytringsfriheten.
Del denne siden med andre!

Share on Facebook